Upload Image...

Dịch vụ
Quảng cáo
Google Ads

Tối ưu. Tiếp cận. Tiết kiệm.

4 LÝ DO LÀM NÊN CHIẾN DỊCH
QUẢNG CÁO GOOGLE ADS KÉM HIỆU QUẢ

01
TIẾP CẬN KHÔNG ĐÚNG
KHÁCH HÀNG

Phân hoạch từ khóa không chặt chẽ, dẫn đến việc quảng cáo tiếp cận mục tiêu khách hàng đại trà. Cuối cùng không đạt nguyện vọng của khách hàng, tỉ lệ chuyển đối kém.

03
TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP
CHƯA CUỐN HÚT

Khi đảm bảo được bộ từ khóa chất “lừ” và mức giá thầu “oách” nhưng xây dựng nội dung tiếp thị không thỏa mãn độ tương tác với người dùng sẽ làm lũng đoạn bức tranh lợi nhuận.

02
TỐI ƯU CHI PHÍ HIỂN THỊ THẤP,
LÃNG PHÍ NGÂN SÁCH

Đầu tư chi phí quảng cáo cao, nhưng chưa đạt hiệu quả trong tối ưu tổng thể làm ảnh hưởng mức độ hiển thị thông điệp quảng cáo đến người dùng.


04
KIỂM SOÁT THIẾU
CHẶT CHẼ VÀ MINH BẠCH

Quản lý hiệu quả không quan tâm đến thông số báo cáo để tối ưu gây thiệt hại đến chiến dịch quảng cáo ảnh hưởng sự tương tác của khách hàng với thông điệp truyền tải của chính doanh nghiệp.

Dịch vụ
Quảng cáo
Google Ads

Tối ưu. Tiếp cận. Tiết kiệm.

4 LÝ DO LÀM NÊN CHIẾN DỊCH
QUẢNG CÁO GOOGLE ADS KÉM HIỆU QUẢ

01
TIẾP CẬN KHÔNG ĐÚNG
KHÁCH HÀNG

Phân hoạch từ khóa không chặt chẽ, dẫn đến việc quảng cáo tiếp cận mục tiêu khách hàng đại trà. Cuối cùng không đạt nguyện vọng của khách hàng, tỉ lệ chuyển đối kém.

02
TỐI ƯU CHI PHÍ HIỂN THỊ THẤP,
LÃNG PHÍ NGÂN SÁCH

Đầu tư chi phí quảng cáo cao, nhưng chưa đạt hiệu quả trong tối ưu tổng thể làm ảnh hưởng mức độ hiển thị thông điệp quảng cáo đến người dùng.

03
TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP
CHƯA CUỐN HÚT

Khi đảm bảo được bộ từ khóa chất “lừ” và mức giá thầu “oách” nhưng xây dựng nội dung tiếp thị không thỏa mãn độ tương tác với người dùng sẽ làm lũng đoạn bức tranh lợi nhuận.

04
KIỂM SOÁT THIẾU
CHẶT CHẼ VÀ MINH BẠCH

Quản lý hiệu quả không quan tâm đến thông số báo cáo để tối ưu gây thiệt hại đến chiến dịch quảng cáo ảnh hưởng sự tương tác của khách hàng với thông điệp truyền tải của chính doanh nghiệp.

GIẢI PHÁP HỮU HIỆU
LÀM NÊN CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO TỔNG THỂ

 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
TỔNG THỂ

Định hình mục tiêu kinh doanh
và hệ quả tạo ra của chiến dịch
quảng bá Google Ads. Từ đó lập
thành một quy trình triển khai,
kiểm soát hiệu quả.

 

XÁC ĐỊNH MỨC THIẾT KẾ GIÁ
THẦU TỐT TRONG QUẢNG CÁO

Quản lý chặt chẽ việc tăng hoặc
giảm giá thầu của doanh nghiệp
theo lộ trình giám sát và điều tiết
hợp lý, tránh thất thoát việc quảng
cáo đại trà, không tập trung vào
đối tượng mục tiêu.

 

CHẠY QUẢNG CÁO ĐA NỀN TẢNG
THIẾT BỊ

Hiển thị quảng cáo đúng cận đa
dạng cho khách hàng có nhu cầu
tìm kiếm doanh nghiệp của bạn mọi
lúc, mọi nơi, và trên mọi thiết bị.

 

KIỂM SOÁT TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI

Kiểm soát, thắt chặt, thiết lập lại
ngân sách – gia tăng khả năng
chuyển đổi lợi nhuận với doanh
nghiệp.

bg-05

TỰ TIN VỚI QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
QUẢNG CÁO MINH BẠCH VỚI KHÁCH HÀNG

1
NGHIÊN CỨU
CHIẾN DỊCH

2
LỰA CHỌN
TỪ KHÓA

3
ĐỀ XUẤT
PHƯƠNG ÁN

4
TRIỂN KHAI
QUẢNG CÁO

5
ĐO LƯỜNG
VÀ TỐI ƯU

GIẢI PHÁP HỮU HIỆU
LÀM NÊN CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO TỔNG THỂ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ

Định hình mục tiêu kinh doanh và hệ quả tạo ra của chiến dịch quảng bá Google Ads. Từ đó lập thành một quy trình triển khai, kiểm soát hiệu quả.

XÁC ĐỊNH MỨC THIẾT KẾ GIÁ THẦU TỐT TRONG QUẢNG CÁO

Quản lý chặt chẽ việc tăng hoặc giảm giá thầu của doanh nghiệp theo lộ trình giám sát và điều tiết hợp lý, tránh thất thoát việc quảng cáo đại trà, không tập trung vào đối tượng mục tiêu.

CHẠY QUẢNG CÁO ĐA NỀN TẢNG THIẾT BỊ

Hiển thị quảng cáo đúng cận đa dạng cho khách hàng có nhu cầu tìm kiếm doanh nghiệp của bạn mọi lúc, mọi nơi, và trên mọi thiết bị.

KIỂM SOÁT TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI

Kiểm soát, thắt chặt, thiết lập lại ngân sách – gia tăng khả năng chuyển đổi lợi nhuận với doanh nghiệp.

bg-05

TỰ TIN VỚI QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
QUẢNG CÁO MINH BẠCH VỚI KHÁCH HÀNG

1
NGHIÊN CỨU
CHIẾN DỊCH

2
LỰA CHỌN
TỪ KHÓA

3
ĐỀ XUẤT
PHƯƠNG ÁN

4
TRIỂN KHAI
QUẢNG CÁO

5
ĐO LƯỜNG
VÀ TỐI ƯU